Konferencja „Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich”, 21 maja 2024, Lwów

Konferencja „Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich” (21 maja 2024) poświęcona zostanie tematyce procesu odnowy obszarów wiejskich w Polsce oraz odnowy i odbudowy obszarów wiejskich w Ukrainie. Doświadczeni eksperci skupią się na omówieniu trzech kluczowych tematów tj.

  • Wielofunkcyjnego rozwój obszarów wiejskich,
  • Roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich,
  • Innowacyjności na obszarach wiejskich.

Dyskusja panelowa zostanie poprzedzona wystąpieniem (key-note speech – TBC) oraz dwoma krótkimi prezentacjami opisującymi obecny stan i strategie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i w Ukrainie.

Biorąc pod uwagę istotę procesów decentralizacji oraz integracji europejskiej w Ukrainie w czasie konferencji zostaną omówione m.in. strategie UE w tym zakresie, jak również polskie doświadczenia w tym zakresie.

W przeddzień konferencji odbędzie się krótkie spotkanie ekspertów i przedstawicieli administracji bezpośrednio zaangażowanych w proces kształtowania polityki rozwoju dotyczących obszarów wiejskich.

Do wystąpień zostali zaproszeni eksperci m.in. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (PL), Banku Gospodarstwa Krajowego (PL), Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Instytutu Badań Regionalnych NAN Ukrainy (UA), Narodowej Akademii Nauk Agrarnych (UA), a także przedstawiciele polskiej i ukraińskiej administracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.

Rejestracja jest obowiązkowa.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/iay9fQ8h2q

Organizatorzy:

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie – jedna z sześciu stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk. Zostało powołane w 2013 roku. Misją Przedstawicielstwa jest popularyzacja osiągnięć polskiej nauki oraz nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – od 50 lat prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad przemianami społecznymi i gospodarczymi na obszarach wiejskich oraz działalność ekspercką w tym zakresie. Celem badań jest zarówno diagnozowanie procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie, jak i prognozowanie przyszłych kierunków zmian oraz opracowywanie scenariuszy rozwoju. Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Przygotowuje analizy na potrzeby m.in. Komisji Europejskiej i polskich instytucji rządowych.  

Ukraiński Uniwersytet Katolicki – prywatny uniwersytet założony w 2002 roku, odwołujący się do kultury chrześcijańskiej. Jest wiodącym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym na Ukrainie. Uczelnia składa się z Wydziałów: Nauk Stosowanych, Nauk Społecznych, Nauk o Zdrowiu, Wydziałów Filozoficznego, Teologicznego i Humanistycznego oraz Szkoły Biznesu UCU. Kształtuje liderów odbudowy i odnowy Ukrainy oraz jest liderem w procesie modernizacji szkolnictwa wyższego.