WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W LICZBACH:

  • dofinansowanie kosztów mobilności ponad 900 naukowców rocznie
  • reprezentowanie polskiej społeczności badawczej w ponad 68 organizacjach międzynarodowych
  • 79 umów dwustronnych z partnerami z 44 krajów
  • dofinansowanie około 30 konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju rocznie
  • 12 stypendystów Instytutu Studiów Zaawansowanych rocznie

WSPÓŁPRACA BILATERALNA

Współpraca dwustronna z narodowymi akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 79 umów zawartych z partnerami z 44 krajów. Zakres działania realizowany we współpracy bilateralnej obejmuje wymianę osobową w formie wspólnych projektów (2 lub 3-letnich) lub w formie pojedynczych wizyt.

Wyjazdy za granicę w ramach współpracy z wymienionymi w tabeli zagranicznymi partnerami PAN odbywają się najczęściej w ramach przyznanych limitów wymiany osobowej oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Polska Akademia Nauk koordynuje współpracę polskiego środowiska naukowego z międzynarodowymi organizacjami naukowymi. Współpraca ta odbywa się za pośrednictwem powołanych przez Prezydium PAN Komitetów narodowych lub Komitetów Naukowych Akademii.

Pełna lista sieci badawczych i organizacji międzynarodowych których Akademia jest członkiem znajduje się na stronie PAN.

STACJE NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA GRANICĄ

Stacje naukowe PAN w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, przedstawicielstwo w Kijowie oraz Centrum Badań Historycznych w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli prowadzą szereg działań promujących osiągnięcia polskiej nauki za granicą. Ich celem jest przede wszystkim promowanie osiągnięć polskich badaczy, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz ułatwianie współpracy akademickiej.

MIĘDZYNARODOWE INSTYTUTY BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Polska Akademia Nauk zainicjowała założenie międzynarodowych instytucji badawczych w Polsce, zaangażowanych w  proces podnoszenia kwalifikacji polskich i zagranicznych uczonych i badaczy. Instytucje te to m.in. Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Międzynarodowe Centrum Ekologii oraz wspierany przez UNESCO Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Więcej informacji na stronie.

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH (PIASt)

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk 2 stycznia 2017 r. Instytut za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. Instytut skoncentruje się w szczególności na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym, tworząc tym samym interdyscyplinarną i międzynarodową platformę współpracy naukowej dla tych dyscyplin.