Misją Polskiej Akademii Nauk jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej. Akademia m.in. prowadzi w swoich jednostkach naukowych zaawansowane badania o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki oraz przygotowuje opinie w najistotniejszych sprawach służących rozwojowi kraju. Jednym z priorytetów Akademii jest wspieranie różnorodnych form międzynarodowej współpracy naukowej, kształcenie kadr naukowych zwłaszcza poprzez prowadzenie studiów doktoranckich oraz organizowanie staży podoktorskich. Istotną kwestią związaną z działalnością Akademii jest upowszechnianie nauki. Chcemy zachęcić do działania, inspirować i motywować poprzez naszą aktywność na festiwalach nauki, wystawach, spotkaniach z naukowcami organizowanymi w kraju i za granicą. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PAN

 • Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową.
 • Akademia powstała w 1952 roku.
 • Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.
 • Nadzór nad PAN sprawuje Prezes Rady Ministrów.
 • Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.
 • W skład Polskiej Akademii Nauk wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. To uczeni wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem oraz posiadający nieposzlakowaną opinię.
 • Korporacja uczonych liczy obecnie 348 członków krajowych i 181 zagranicznych (styczeń 2020) – członkowie PAN
 • W ramach Akademii funkcjonuje pięć wydziałów
  • Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych
  • Wydział II – Nauk Biologicznych i Rolniczych
  • Wydział III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
  • Wydział IV – Nauk Technicznych
  • Wydział V – Nauk Medycznych
 • Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne Akademii.
 • Podstawowymi aktami prawnymi są:
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (link)
  • Statut Polskiej Akademii Nauk (link)

ZADANIA AKADEMII

 • Prowadzenie w jednostkach naukowych zaawansowanych badań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki.
 • Innowacyjne wykorzystanie wyników badań naukowych, również we współpracy z instytucjami gospodarczymi.
 • Organizowanie dużych, często interdyscyplinarnych zespołów badawczych związanych z koncentracją nowoczesnej aparatury.
 • Integrowanie krajowego środowiska naukowego w ścisłej współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi.
 • Kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową.
 • Formułowanie opinii i opracowań eksperckich w najistotniejszych sprawach dotyczących nauki i polityki.
 • Wspieranie różnorodnych form międzynarodowej współpracy naukowej.
 • Upowszechnianie nauki.

STRUKTURA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

WŁADZE PAN
Organami Akademii są: Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium Akademii, Prezes Akademii, Kanclerz. Najwyższym organem jest Zgromadzenie Ogólne, w którym głos stanowiący mają członkowie krajowi PAN. Zgromadzenie określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Ponadto może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa. Zgromadzeniu przewodniczy Prezes PAN.

WYDZIAŁY

Pięć wydziałów Akademii skupia uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki – przede wszystkim członków krajowych i zagranicznych PAN. Jednym z ważniejszych zadań Wydziałów PAN jest koordynacja działań komitetów naukowych, problemowych i narodowych, tworzonych przy Wydziałach, które są ciałami opiniotwórczymi stanowiącymi najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.

Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Wydział II – Nauk Biologicznych i Rolniczych

Wydział III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Wydział IV – Nauk Technicznych

Wydział V – Nauk Medycznych

ODDZIAŁY

Oddziały Akademii funkcjonują w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oddziały realizują zadania Akademii w regionie oraz pełnią funkcje integracyjne działalności naukowej regionu, w szczególności w zakresie wspierania lub prowadzenia prac naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, a także inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Polską.

KOMITETY

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

JEDNOSTKI NAUKOWE

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut – w chwili obecnej działa ich 68. Większość oceniana jest jako wiodąca w działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, czego dowodem jest wysoka ocena nadana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kategorię A+, przyznawaną elicie polskiej nauki, ma czternaście instytutów PAN.

Instytuty PAN współtworzą także konsorcja i centra powołane do realizacji konkretnych projektów badawczych.

Rejestr instytutów naukowych PAN (link)

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

STUDIA DOKTORANCKIE W PAN

Studia doktoranckie są prowadzone przez 44 instytuty naukowe PAN, w tym 39 instytutów prowadzi stacjonarne studia doktoranckie. 

KOMISJA DS. ETYKI W NAUCE

Przy Polskiej Akademii Nauk działa komisja do spraw etyki w nauce, która jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Opracowany przez nią „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” wskazuje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polska Akademia Nauk współpracuje zarówno z indywidualnymi akademiami nauk, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi. W dziedzinie współpracy międzynarodowej możemy poszczycić się uczestnictwem w ponad 60 organizacjach międzynarodowych, jak również współpracą z ponad 70 instytucjami partnerskimi z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH (PIASt)

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. W szczególności koncentruje się na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz stwarza warunki do powstania międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty badaczy, którzy przyjeżdżając do Polski mogą kontynuować własne projekty oraz dyskutować i wymieniać poglądy z innymi ekspertami w swojej dziedzinie.

Więcej informacji dostępnych na stronie PAN.