Program stypendialny PASIFIC

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk, którego celem jest umożliwienie 50 naukowcom z całego świata odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Stypendyści powinni posiadać stopień doktora lub równoważne doświadczenie akademickie.

Kandydaci sami zadecydują, do którego z instytutów PAN będą aplikować.

Szczegóły programu PASIFIC

Wybranym kandydatom zapewnione zostaną doskonałe warunki do realizacji ich projektów badawczych. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,500 EUR netto oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ubiegania się o dodatek rodzinny. Ponadto, program PASIFIC zapewni naukowcom budżet na badania w wysokości do 93,000 EUR na projekt (w tym 20% kosztów pośrednich).

Stypendyści PASIFIC skorzystają także z kompleksowej oferty szkoleń i mentoringu. Program pomoże stypendystom w zdobywaniu wszechstronnych umiejętności, a w rezultacie zapewni podwyższenie kompetencji nie tylko w obszarze nauki, lecz także w przemyśle i sektorze pozaakademickim.

Program PASIFIC oferuje m.in.:

  • finansowanie realizacji indywidualnego projektu badawczego i wsparcie w tworzeniu długoterminowego planu rozwoju kariery zawodowej;
  • możliwość udziału w szkoleniach naukowych i uzupełniających w goszczących instytutach Polskiej Akademii Nauk;
  • bogatą ofertę szkoleń, treningów i warsztatów, dotyczących m. in. możliwości finansowania badań naukowych w Polsce i Europie, pisania wniosków o granty badawcze, praw własności intelektualnej oraz zarządzania projektami;
  • możliwość odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim.

Kto może aplikować?

Stypendia programu PASIFIC są przeznaczone dla naukowców na poziomie podoktorskim, dowolnej narodowości i reprezentujących wszystkie obszary badań. Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Więcej informacji dotyczących projektu PASIFIC można znaleźć na stronie internetowej programu lub na ukraińskojęzycznej wersji naszej strony internetowej.