Badania w PAN – Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2021/2022.

Dzięki stypendium istnieje możliwość odbycia stażu naukowego w Polsce, w tym m.in. w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Stypendium Kirklanda to 9-miesięczne stypendium doskonalące dla osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Kirkland Research to ścieżka Programu Kirklanda dla pracowników naukowych w ramach jednosemestralnego stypendium z miesięcznym stypendium ok. 1450,00 euro.

Zgłoszenia trwają do 1 marca 2021.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie programu.

Ścieżka Programu Kirklanda dla pracowników naukowych

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Obowiązuje ich indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów w Warszawie.

Dziedziny

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Łączna suma miesięcznego stypendium to około 6 500,00 złotych (ok. 1450,00 euro).

Kryteria formalne

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. (W przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1)

Więcej informacji na stronie Programu.